นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก้าหนดแนวทางก้ากับดูแลบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยหลักการและ แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก้ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก้าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก้าหนดหรือการ แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร โดยมีโอกาสซักถาม กรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งค้าถามล่วงหน้า และมีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส้าคัญถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นและจะไม่กระท้าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

  • คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  • คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลาสถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค้าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และไม่ด้าเนินการใดๆ ที่เป็นการจ้ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศ ของบริษัทฯ
  • คณะกรรมการจะอ้านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และไม่ด้าเนินการใดๆ ที่เป็นการจ้ากัดโอกาสการเข้าประชุมของ ผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ ที่ไม่มีวิธีการที่ยุ่งยาก หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
test