รางวัลแห่งคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

รางวัลแห่งคุณภาพ
2562 รางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration)
2562 รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW Continuous Awards 2019
2562 รางวัล PMIA : The Prime Minister's Industry Award 2019 ประเภทการจัดการพลังงาน
2562 รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Award 2019 [Winner Cogeneration Category (Combined Heat and Power Generation in the Sugar Factory)]
2562 รางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2562 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2562
2561 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น
2560 รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2017