คณะกรรมการบริหาร

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน

ประธานกรรมการบริหาร

คุณสุขกาญจน์ วัธนเวคิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณกิตติศักดิ์ วัธนเวคิน

กรรมการ

คุณประกอบ คณูวัฒนา

กรรมการ

คุณอภิชาติ รจนพิสิษฐ์

กรรมการ

คุณนิสา เอมมาโนชญ์

กรรมการ

คุณชัยวัฒน์ สุดใจ

กรรมการ

คุณปริวัฒก์ กาญจนธนา

กรรมการและเลขานุการ