ธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ

บริษัท อี เอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ESB) ก่อตั้งในปี 2552 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ โดยนำน้ำกากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลของ ESP มาผ่านกระบวนการหมัก การลดความชื้น และการปรับปรุงคุณภาพ จนกลายเป็นก๊าซชีวภาพที่มีคุณภาพเพียงพอ แล้วจึงจำหน่ายกลับไปที่ ESP เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเอทานอล โดยสามารถทดแทนการใช้เชื้อเพลิง (น้ำมันเตา) ได้ประมาณร้อยละ 95 และใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่อง Bio-Generator โดยกระบวนการผลิตนี้จะมีผลิตภัณฑ์พลายได้คือ น้ำตะกอนที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูง (น้ำ vinasse) ซึ่ง ESB จำหน่ายให้ ESIA เพื่อใช้ในการผลิตวัสดุปรับปรุงดิน