กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  1. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และความเหมาะสมของบริษัทฯ
  2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ และเปิดเผยนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทราบเพื่อความโปร่งใส
  3. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  4. พิจารณาแนวทาง และพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง โดยให้เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ได้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  5. ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
  6. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป
  7. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง