ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ดำเนินการภายใต้ ESC ESE และ ESP โดย ESC และ ESE นำชานอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายและเพื่อขายไฟฟ้า แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกของ ESE ได้ก่อสร้างเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือน มกราคม 2557

ในส่วนของ ESP จะนำก๊าซชีวภาพจาก ESB มาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลและเพื่อขายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า ทั้งหมดจาก ชานอ้อยทั้งสิ้น 55.0 เมกะวัตต์ และจากก๊าซชีวภาพทั้งสิ้น 4.8 เมกะวัตต์

กำลังการผลิต

ณ ปัจจุบัน สิงหาคม 2558 : กำลังผลิต ESC 32 MW / ESE 23 MW และ ESP 4.8 MW รวม 59.8 MW ส่วนขยายของ ESE อีก 20 MW ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังดำเดินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ส่วนขยาย

ปี 2559 : ส่วนขยายของ ESE อีก 35 MW ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังดำเดินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการส่วนขยาย ดังนั้นการผลิตรวม ESC + ESE = 114.8 MW