ร่วมงานกับเรา

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

กดที่นี่เพื่อสมัคร!
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการขาย
รายละเอียดงาน

หน่วยงาน: การค้า

วุฒิ: ปริญญาตรี

สาขา: บริหารจัดการ, การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: 25-35 ปี

 1. จัดทำหน้าสือราชการและยื่นคำร้องขออนุญาติการขนย้ายน้ำตาลทรายฯ ของบริษัท
 2. จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบสั่งจ่ายน้ำตาล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา เป็นต้น
 3. จัดทำรายงานของการขาย เช่น รายงานการขาย, รายงานภาษี, รายงานสต็อกสินค้า เป็นต้น
 4. ติดต่อและประสานงานทั้งกับลูกค้า, หน่วยงานราชการ และภายในองค์กร
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านบริการ และการประสานงาน
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel,PowerPoint)
 • หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานขายน้ำตาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน

หน่วยงาน: การค้า

วุฒิ: ปริญญาตรี

สาขา: สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ชาย

อายุ: 23 - 32 ปี

 1. ดูแลด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เกี่ยวกับเครื่องจักรในสายงานผลิตและงานระบบต่างๆ
 2. ดูแลภาพรวมการจัดซื้อ - จัดจ้างงานซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งหมด
 3. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 4. ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ
 5. ควบคุมงบประมาณให้ได้ตามแผนที่วางไว้
 6. ตรวจสอบปริมาณงานลด - งานเพิ่ม และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 7. ประสานงานภายใน เช่น ส่วนงานวิศวกร ส่วนงานจัดซื้อ 
 8. ประสานงานภายนอก เช่น คู่ค้า คู่ขาย
 9. ร่วมประชุมงานกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาหลัก พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 10. จัดทำเอกสาร - รายงานเพื่อนำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นประจำ
รายละเอียดงาน

หน่วยงาน: บริหาร (การสำนักงาน)

วุฒิ: ปริญญาตรี

สาขา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,บริหาร,การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: 25 - 30 ปี

 1. จัดเก็บเอกสาร
 2. จัดทำข้อมูลสถิติ
 3. เตรียมเอกสารการประชุม
 4. ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel,PowerPoint)
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี / มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดงาน

หน่วยงาน: บริหาร (กฎหมาย)

วุฒิ: ปริญญาตรี

สาขา: นิติศาสตร์

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: 30 - 35 ปี

 1. จัดทำนิติกรรมสัญญา
 2. ศึกษา ค้นหว้า ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
 3. สรุป วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฏหมาย
 4. ควบคุมบริหารสัญญา ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำระเบียบข้อบังคับกฎหมายประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความอดทน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถ ในการจัดการงาน และมีทัศนคติที่ดี
รายละเอียดงาน

หน่วยงาน: สำนักตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

วุฒิ: ปริญญาตรี

สาขา: บัญชี

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: 30 - 40 ปี

 1. วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี (วัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ)
 2. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบประเด็นปัญหาที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
 4. สรุปรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
 5. สรุปประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดประเด็นปัญหาซ้ำ
 6. ติดตามการแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดจากผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทีมงาน
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือภายนอก 5-10 ปี หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel,PowerPoint)
 • มีทัศนคติที่ดี / มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดงาน

หน่วยงาน: สำนักตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

วุฒิ: ปริญญาตรี

สาขา: บัญชี

เพศ: หญิง

อายุ: 25 - 35 ปี

 1. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และประเด็นปัญหาต่าง ๆ
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ
 3. สรุปประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดประเด็นปัญหาซ้ำ
 4. ติดตามการแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดจากผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือภายนอก 3-5 ปี หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel,PowerPoint)
 • มีทัศนคติที่ดี / มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดงาน

หน่วยงาน: คลัง (บัญชีสำนักงานกลาง)

วุฒิ: ปริญญาตรี

สาขา: บัญชี

เพศ: หญิง

อายุ: 22 - 30 ปี

 1. รับวางบิล ตรวจสอบเอกสาร บันทึกการรับวางบิล
 2. จัดเก็บ รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญการบันทึกบัญชี และเอกสารอื่นของหน่วยงานการเงินและบัญชี เป็นต้น
 3. คีย์ข้อมูลทางบัญชี
 4. งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel,PowerPoint)
 • มีความอดทน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี / มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดงาน

หน่วยงาน: คลัง (บัญชีสำนักงานกลาง)

วุฒิ: ปริญญาตรี / ปริญญาโท

สาขา: บัญชี

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: ไม่เกิน 30 ปี

 1. จัดทำการปรับปรุงรายการ / จัดประเภทรายการ
 2. รวบรวมรายละดอียดประกอบงบการเงิน
 3. จัดทำรายละเอียดประกอบ Management Report
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงิน 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียดงาน

วุฒิ: ปริญญาตรี / ปริญญาโท

สาขา: บัญชี

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: 35 - 45 ปี

 1. วางแผน วางระบบควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีการเงิน/บัญชีต้นทุน และภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 2. ควบคุมการปิดบัญชี รายละเอียดประกอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหาร
 3. ควบคุม/ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานงานราชการ
 4. ควบคุมและบริหารงานสต็อคสินค้าและทรัพย์สินถาวร
 5. ชี้แจงให้ข้อมูลกับผู้สอบบัญชี รวมถึง กลต. และตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
 6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงของหน่วยงาน และบริหารทีมงานบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี, ภาษี และการเงิน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Financial Controller ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ ERP
 • มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ
 • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน

วุฒิ: ปริญญาตรี / ปริญญาโท

สาขา: การเงิน

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: ไม่เกิน 42 ปี

 1. ดูแล cashflow รายวัน/รายเดือน และจัดทำรายงานประจำที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับธนาคาร จัดทำเอกสาร เพื่อบริหารสภาพคล่องให้บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น เงินกู้, BE, ลงทุน)
 3. บริหารจัดการ Working Capital เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ประสานงานกับธนาคารเพื่อทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เช่นความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
 5. จัดทำ Financial Model สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้เงินของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 6. วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 7. ค้นคว้าและเสนอโอกาสทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท
 8. ติดตามและรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงิน 4 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับสถาบันการเงิน
 • มีความทะเยอทะยานในการเรียนรู้และทำงานใหม่ได้รวดเร็ว
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานสูง และมีความเป็นผู้นำ