ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2502
 • จัดตั้ง ESC โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000,000 บาท โดยโรงงานน้ำตาล ทรายมีกำลังการผลิตที่ 500 ตันอ้อย/วัน
พ.ศ.2534
 • ESC ได้ทำการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 12,000 ตันอ้อย/วัน
พ.ศ.2537
 • ESC ได้ย้ายที่ตั้งจากจังหวัดระยอง มาอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว
พ.ศ.2542
 • ESC ได้นำเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ได้เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย
พ.ศ.2547
 • ESC ได้ทำการโอนธุรกิจทั้งหมดเกี่ยวกับการผลิตน้ำตาลทรายไปที่ ESC ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 700,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 • ESC ได้ทำการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 18,000 ตันอ้อย/วัน
พ.ศ.2550
 • ESC ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 แบบเต็มระบบจาก SGS (Thailand) Limited
 • ESC ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขายไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 8 เมกะวัตต์
พ.ศ.2551
 • ESC ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ.2552
 • ESC ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ESP และ ESB ขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจเอทานอล และธุรกิจก๊าซชีวภาพ โดย ESP มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 100 บาท และ ESB มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
พ.ศ.2553
 • ESC ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2008 แบบเต็มระบบ จาก SGS (Thailand) Limited
 • ESC ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ.2554
 • กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ESIA ขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ย โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 19,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 • กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ESRD ขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,049 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 5,555,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9 บาท
พ.ศ.2554 - 2557
 • ESC ได้รับการรับรองเครื่องหมาย ฮาลาล (Halal)
พ.ศ.2554
 • ESC ได้รับรางวัลโรงงานชั้นดี จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ.2555
 • ESC ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ESC ได้รับการรับรอง GMP จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ESC ได้รับการรับรอง Thailand Trust Mark จาก กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ.2556
 • กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ESE ขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 230,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 • ESE ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขายไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 20 เมกะวัตต์
 • ทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ โดยการโอนหุ้นของ ESP, ESE, ESB, ESRD และ ESIA ที่ถือโดย ES และครอบครัววัธนเวคิน ไปให้ ESC เพื่อจะเตรียมตัวจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ESC ขยายกำลังการผลิตเป็น 32,000 ตันอ้อยต่อวัน
 • ESC ได้รับรางวัลโรงงานชั้นดี จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ.2557
 • ESC ได้รับรางวัลโรงงานชั้นดี จาก กระทรวงอุตสาหกรรม