ประวัติความเป็นมาพ.ศ.2502
 • ESC เปิดหีบอ้อย กำลังหีบ 500 ตัน/วัน
พ.ศ.2534
 • ESC ขยายกำลังการหีบอ้อยเป็น 12,000 ตัน/วัน
พ.ศ.2537
 • ESC ย้ายที่ตั้งโรงงานจาก จ.ระยอง มาที่ จ.สระแก้ว
พ.ศ.2550
 • ESC ติดตั้ง Gen 10 MW ขายไฟฟ้า 8MW
พ.ศ.2552
 • ESC 150,000L, ESC 18,000 ตัน/วัน
พ.ศ.2554
 • ESC 24,000 ตัน/วัน, ก่อตั้งบริษัท ESIA
พ.ศ.2556
 • ESC หีบอ้อย 32,000 ตัน/วัน ESP ติดตั้ง Gen 1+1 MW ขายไฟฟ้า 3MW
พ.ศ.2557
 • ESE ติดตั้ง Gen 20 MW + 23 MW ขายไฟฟ้า 20 MW ESP ติดตั้ง Gen 1.4 MW
พ.ศ.2558
 • ESC ขยายกำลังการหีบอ้อยเป็น 34,000 ตัน/วัน ESP ติดตั้ง Gen 1.4 MW
พ.ศ.2559
 • ESC ขยายกำลังการหีบอ้อยเป็น 38,000 ตัน/วัน ESE ติดตั้ง Gen 35 MW
พ.ศ.2560
 • ESC 40,000 ตัน/วัน,ESE มีสัญญาขายไฟเพิ่ม 20MW รวมเป็น 40 MW
พ.ศ.2561
 • ESC โรงงานวังสมบูรณ์เริ่มเปิดหีบ 8,000 ตัน/วัน , ผลิตไฟฟ้า 10 MW