ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตเอทานาลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนโดยเน้นการใช้พืชผลทางการเกษตรภายในประเทศ มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Alfa Laval จากประเทศสวีเดน ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการผลิตเครื่องจักรกล และวิศวกรรมการผลิตเอทานอลจากโมลาส ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตแบบ Delta-T จากประเทศอเมริกาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ โรงกลั่นเอทานอลจาดแป้ง และยังสามารถลองรับการผลิตจากวัตถุดิบอื่นได้เเก่ กากน้ำตาล น้ำอ้อย น้ำเชื่อม และมันสำปะหลัง จึงทำให้บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านการสร้างความยืดหยุ่นในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่หลากหลาย (Raw Material Flexibility) เมื่อเทียบกับผู้ผลิตเอทานอลรายอื่นๆในประเทศ และเป็นการเพิ่มพูน ศักยภาพในการผลิตเอทานอลที่ได้คุณภาพ ด้วยการใช้ระบบการผลิตแบบต่อเนื่องสมบูรณ์แบบ (Fully Continuous)

โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ซึ่งมาจากการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล นำมาผ่านกระบวนการหมัก การกลั่นแยะผลิตภัณฑ์เอทานอล การทำให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการแยกน้ำ จนได้ความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.9 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยปริมาณเอทานอลสามารถนำมาใช้ทดแทนสาร MTBF (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซิน โดยสาร MTBF มีข้อเสียคือทำให้เกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศ การนำเอทานอลไปใช้ทดแทน โดยการผสมกับน้ำมันเบนซิลเพื่อเป็นแก๊สโซฮอล์ จะได้เชื้อเพลิงที่สะอาด เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ

ESP เลือกใช้เทคโนโลยีผสมของ Alfa Laval ประเทศสวีเดน กับ Delta-T ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีผลิตเอทานอลเพื่อพลังงานแบบต่เนื่องสมบูรณ์แบบ (Fully Continuous) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งระบบยังสามารถที่จะเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตได้หลายชนิด กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบ DCS (Distributed Control System) ที่ทันสมัยและแม่นยำ นอกจากนี้ ESP ยังมีการตรวจสอบและความคุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึนตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า การดำเนินการทั้งหมดของ ESP ดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอทานอลที่ผลิตได้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ขณะที่ ESP สามารถผลิตเอทานอลที่บริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.9 โดยปริมาตร ซึ่งสูงกว่าคุณภาพมาตรฐานที่กรมพลังงานกำหนด