รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy AWARD 2019

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด(มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้มี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

 

รับรางวัล PMIA: PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2019

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award 2019 ประเภทการจัดการพลังงาน

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ (16 กันยายน 2562)

 

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัล Winner Cogeneration Category (Combined Heat and Power Generation in the Sugar Factory)

ในโอกาส การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 โดยมี ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย (4 กันยายน 2562)

 

ถวายพระพร

รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสุขกาญจน์ วัธนเวคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มน้ำตาลและอ้อยตะวันออก ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานใหญ่อาคารเกียรตินาคิน และ โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จังหวัดสระแก้ว

 

ร่วมพัฒนา

ด้านเกษตร และชาวไร่

ส่งเสริมชาวไร่ให้มีการปลูกอ้อยแบบยั่งยืน ด้วยการวิจัยพัฒนาอ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ให้คำแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคและแมลงระบาดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่สูง

ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ ด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่ได้มีพื้นที่ทำกินและเครื่องมือทางการเกษตรเป็นของตนเอง

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย

การใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีทันสมัย

เป็นโรงงานที่ผลิตน้ำตาลทรายในระดับต้นๆ ของประเทศ ที่ริเริ่มการนำระบบอัตโนมัติ (Distributed Control System : DCS) มาใช้ในการควบคุม ซึ่งดังจะเห็นได้จาก ประสิทธิภาพการผลิตที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และในปีนี้ได้ลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 600 ล้านบาท เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 18,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 21,000-21,500 ตันอ้อย/วัน

 

เอาใจใส่ดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม ZERO WASTE

ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การใช้พลังงาน รวมถึงการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม (ZERO WASTE) ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาล ในประเทศ เพียงไม่กี่แห่งที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

ผลักดัน

พัฒนาสังคมรอบ โรงงานน้ำตาลฯ

การส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก เครื่องมือการเกษตรของตนเอง ที่ดินโดยการเช่าและซื้อที่ดิน จัดอบรมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคและแมลงระบาด รวมถึงสนับสนุนให้ชาวไร่ นำระบบบริหารการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ