วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านอ้อย น้ำตาล พลังงาน และธุรกิจต่อเนื่อง ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ส่งเสริมการผลิตอ้อยคุณภาพสูง เพื่อผลิตน้ำตาลที่มีคุณภาพคงความเป็นมาตรฐานสากล   พัฒนาธุรกิจพลังงาน และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาโรงงานให้มีนวัตกรรม  พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหาร จัดการที่ทันสมัย    มีธรรมาภิบาล ดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยระบบการผลิตที่ปราศจากของเสีย  (Zero Discharge) พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกระดับอย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อย ชุมชนท้องถิ่น  และบุคลากรของบริษัท