กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้
 1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ และนโยบาย ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และกฎหมายต่างๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 2. นำเสนอเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
 3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
 4. กระทำการแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ) ภายใต้วงเงินงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 6. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
 7. พิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงในระเบียบงาน คำสั่ง ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การควบคุม และการบริหารงานในทุกสายงาน
 8. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
 9. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณานโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างของพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
 10. แต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 11. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ
 12. รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
  1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
 14. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องราวดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้แล้ว