นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้ความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม และทัศนคติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็นระเบียบข้อบังคับในการทำงานและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน และตระหนักถึงความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทภายนอก ด้วยการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่นำพาไปสู่การทุจริตทุกรูปแบบ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือร้องเรียนในกรณีที่พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการทำธุรกิจตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง