รางวัลแห่งคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

รางวัลแห่งคุณภาพ
2555 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น & รางวัลพิเศษในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (2551-2553)
2554 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายชั้นดี
2553 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2552 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2552 รางวัลเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ
2551 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2550 รางวัลชมเชยโรงงานดีเด่น