รางวัลแห่งคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

รางวัลแห่งคุณภาพ
2553 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2552 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2552 รางวัลเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ
2551 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2550 รางวัลชมเชยโรงงานดีเด่น