รางวัลแห่งคุณภาพ

2554 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายชั้นดี
2553 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2552 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2552 รางวัลเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ
2551 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2550 รางวัลชมเชยโรงงานดีเด่น