รางวัลแห่งคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

รางวัลแห่งคุณภาพ
2561 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น
2560 รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2017
2560 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น
2559 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายชั้นดี
2558 รางวัลโรงงานน้ำตาลทราย ระดับดีเด่น
2557 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายชั้นดี
2556 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายชั้นดี
2555 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น