กิจกรรมบริษัท

   
29 พฤศจิกายน 2564
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry: GI4)

คุณกิตติศักดิ์ วัธนเวคิน (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและกรรมการบริหาร) และคุณอภิชาติ รจนพิสิษฐ (กรรมการบริหาร) ของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด

เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry: GI4) โดยเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว : Green Culture คือ ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัมนธรรมองค์กร)

รางวัลนี้ จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม