กิจกรรมบริษัท

   
24 ธันวาคม 2564
รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น

คุณนิสา เอมมาโนชญ์ (ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการบริหาร) ของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น รางวัลนี้ จัดขึ้นโดยหอการค้าไทย ซึ่งในปี 2564 นี้ หอการค้าไทยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19