ถวายพระพร

รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสุขกาญจน์ วัธนเวคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มน้ำตาลและอ้อยตะวันออก ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานใหญ่อาคารเกียรตินาคิน และ โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จังหวัดสระแก้ว

 

ร่วมพัฒนา

ด้านเกษตร และชาวไร่

การส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก เครื่องมือการเกษตรของตนเอง ที่ดินโดยการเช่าและซื้อที่ดิน จัดอบรมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคและแมลงระบาด รวมถึงสนับสนุนให้ชาวไร่ นำระบบบริหารการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย

การใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีทันสมัย

เป็นโรงงานที่ผลิตน้ำตาลทรายในระดับต้นๆ ของประเทศ ที่ริเริ่มการนำระบบอัตโนมัติ (Distributed Control System : DCS) มาใช้ในการควบคุม ซึ่งดังจะเห็นได้จาก ประสิทธิภาพการผลิตที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และในปีนี้ได้ลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 600 ล้านบาท เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 18,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 21,000-21,500 ตันอ้อย/วัน

 

เอาใจใส่ดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม ZERO WASTE

ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การใช้พลังงาน รวมถึงการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม (ZERO WASTE) ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาล ในประเทศ เพียงไม่กี่แห่งที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

ผลักดัน

พัฒนาสังคมรอบ โรงงานน้ำตาลฯ

การส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก เครื่องมือการเกษตรของตนเอง ที่ดินโดยการเช่าและซื้อที่ดิน จัดอบรมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคและแมลงระบาด รวมถึงสนับสนุนให้ชาวไร่ นำระบบบริหารการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ