รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

10 สิงหาคม 25263

นำโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และนายประกอบ คณูวัฒนา (กรรมการบริหารและ ผอ. โรงงานฯ) เข้าร่วมงานรับมอบรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ทั้งนี้โรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1

รางวัลนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

 

การมอบเจลแอลกฮอล์

24 มีนาคม 2563

ตัวแทนคณะทำงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเร่งส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่ส่วนงานราชการ ชาวไร่อ้อย และประชาชน

 

ถวายพระพร

รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสุขกาญจน์ วัธนเวคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มน้ำตาลและอ้อยตะวันออก ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานใหญ่อาคารเกียรตินาคิน และ โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จังหวัดสระแก้ว

 

ร่วมพัฒนา

ด้านเกษตร และชาวไร่

การส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก เครื่องมือการเกษตรของตนเอง ที่ดินโดยการเช่าและซื้อที่ดิน จัดอบรมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคและแมลงระบาด รวมถึงสนับสนุนให้ชาวไร่ นำระบบบริหารการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย

การใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีทันสมัย

เป็นโรงงานที่ผลิตน้ำตาลทรายในระดับต้นๆ ของประเทศ ที่ริเริ่มการนำระบบอัตโนมัติ (Distributed Control System : DCS) มาใช้ในการควบคุม ซึ่งดังจะเห็นได้จาก ประสิทธิภาพการผลิตที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และในปีนี้ได้ลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 600 ล้านบาท เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 18,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 21,000-21,500 ตันอ้อย/วัน

 

เอาใจใส่ดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม ZERO WASTE

ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การใช้พลังงาน รวมถึงการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม (ZERO WASTE) ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาล ในประเทศ เพียงไม่กี่แห่งที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

ผลักดัน

พัฒนาสังคมรอบ โรงงานน้ำตาลฯ

การส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก เครื่องมือการเกษตรของตนเอง ที่ดินโดยการเช่าและซื้อที่ดิน จัดอบรมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคและแมลงระบาด รวมถึงสนับสนุนให้ชาวไร่ นำระบบบริหารการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ