คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวิเชียร เจียกเจิม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ ชัยเดชสุริยะ

กรรมการ

รศ.วัฒนา สวรรณยาธิปัติ

กรรมการ

คุณเกรียงศักดิ์ ศุกร์คณาภรณ์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ