นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจและมีกระบวนการรายงานการประเมินและการวัดผลของกิจกรรมเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง


นโยบายการบริหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก 999

นโยบายคุณภาพ

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ESC

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม