บริษัทย่อย

ESC
  

ESC ด้าเนินธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทราย โดยน้าอ้อยมาจากเกษตรกรที่ทาง ESC สนับสนุน รวมถึงอ้อย จากเกษตรกรที่ไม่ต้อง การเงินส่งเสริมจาก ESC มาผ่านกระบวนการผลิตน้าตาลทราย นอกจากนี้ ESC ยังมี เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า โดยใช้ชานอ้อยซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้าตาลทราย เป็นเชื้อเพลิง เครื่อง ก้าเนิดไฟฟ้าไม่ได้อยู่ภายใต้ ESE ซึ่งด้าเนินธุรกิจผลิตและจ้าหน่าย ไฟฟ้า เพราะว่า ESE เริ่มด้าเนินธุรกิจ หลังจากที่เครื่องก้าเนิด ไฟฟ้าตัวนี้ได้ถูกติดตั้งที่ ESC เรียบร้อยแล้ว และการเคลื่อนย้ายจะ ยุ่งยากและไม่มีความจ้าเป็น ESC น้าไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่ผลิตได้ภายใต้ ESC มาใช้ในกระบวนการผลิตน้้าตาลทราย และอีกส่วนขายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ้านวน 8 เมกะวัตต์