คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ.วัฒนา สวรรณยาธิปัติ

ประธานกรรมการ

คุณเกรียงศักดิ์ ศุกร์คณาภรณ์

กรรมการ