คณะกรรมการอิสระ

คุณวิเชียร เจียกเจิม

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติ ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสระ

รศ.วัฒนา สวรรณยาธิปัติ

กรรมการอิสระ